Αιτήσεις Παθόντων για Αποζημίωση


* Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο-πλην του παθόντος- είναι απαραίτητη η προσκόμιση εξουσιοδοτήσεως με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

*Παρακαλούμε να υπογράψετε την δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης αποζημίωσης από ατυχήματα, που υποβάλετε στο Επικουρικό Κεφάλαιο.