- Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης
- Δήλωση Συγκατάθεσης για αίτηση αποζημιώσης στο Ε.Κ.

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από το Επικουρικό Κεφάλαιο

(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)


Αθήνα 25-5-2018

Το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και συντετμημένα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» είναι Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Συνεστήθη με το Νόμο 489/76, όπως έχει κωδικοποιηθεί με το π.δ.237/86, σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα και η λειτουργία του είναι πλήρως εναρμονισμένη προς τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλη του είναι υποχρεωτικά και αυτοδικαίως όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα τον Κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων.


Ποιοι οι σκοποί της λειτουργίας του Ε.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 19 επ. του π.δ. 237/86 :

Η καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης για αστική ευθύνη από αυτοκινητιστικά ατυχήματα λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών όταν: α) αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος (Στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών, εκτός αν προκλήθηκαν συγχρόνως και σωματικές βλάβες που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή και η περίθαλψη αυτή διήρκησε τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο). β) όταν δεν έχει συναφθεί έναντι τρίτων έγκυρη σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, εξαιρούνται όμως της αποζημίωσης τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν με την θέλησή τους στο όχημα που προκάλεσε την ζημία, εφόσον το Επικουρικό Κεφάλαιο αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο γ) όταν ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόμου.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα:

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Ενημέρωση, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, ΑΜΚΑ, αριθμό διαβατηρίου, αριθμός άδειας οδηγήσεως, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπο γέννησης, στοιχεία εργοδότη, ιστορικό απασχόλησης κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων ενός φυσικού προσώπου.

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις με τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις: α) με την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς, β) για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το Νόμο, γ) για την ικανοποίηση των αξιώσεων του Επικουρικού Κεφαλαίου έναντι των τρίτων, σύμφωνα με το Νόμο και δ) για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( Ε.Κ.) σέβεται τις ανησυχίες σας σχετικά με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Θεωρούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η συμφωνία σας με τους όρους της παρούσας Ενημέρωσης σηματοδοτεί την συναίνεσή σας με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τους σκοπούς λειτουργίας του Ε.Κ. (όπως αναλυτικά παραπάνω αναφέρονται). Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Ενημέρωση, καθ’ όσον θα κληθείτε να μας δηλώσετε, εάν έχετε κατανοήσει και Συμφωνείτε ή Διαφωνείτε με το περιεχόμενό της σε περίπτωση που απευθυνθείτε στο Ε.Κ. για τις υπηρεσίες του Η συμφωνία σας ισχύει και για κάθε μελλοντική επικοινωνία σχετικά με την ίδια υπόθεση.


Σκοπός της παρούσας Ενημέρωσης

Η παρούσα Ενημέρωση ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς για την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες του Ε.Κ. καθώς και για τυχόν πρόσθετα δεδομένα που είτε παρέχονται από εσάς στη συνέχεια είτε αποκτώνται από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως άλλα εμπλεκόμενα στο ατύχημα πρόσωπα, αλλοδαπούς οργανισμούς αποζημίωσης, ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές εταιρίες, αστυνομικές και λοιπές δημόσιες αρχές και άλλες πηγές και που είναι αναγκαία για την επεξεργασία του υποβαλλόμενου αιτήματός σας. Τα δεδομένα αυτά δύνανται να αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: σε ασφάλιση αυτοκινήτου, κυριότητα αυτοκινήτου, μετακινήσεις, δεδομένα οικογενειακής και οικονομικής φύσης, υγεία, κοινωνική πρόνοια, ποινικές διώξεις και αποφάσεις δικαστηρίων. Το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά αυτά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την σύμφωνα με τη νομοθεσία εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σχετικά με τους αναφερόμενους παραπάνω σκοπούς του, όπως ενδεικτικά ο διακανονισμός αξίωσής σας από τροχαίο ατύχημα. Οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.

Σε αυτά τα πλαίσια το Ε.Κ. ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά αυτά δεδομένα σε συνεργαζόμενα με το Επικουρικό Κεφάλαιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των εννομων συμφερόντων του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, όπως εταιρίες διαχείρισης αποζημιώσεων για λογαριασμό του Ε.Κ. εταιρίες φύλαξης και διατήρησης αρχείων για λογαριασμό του Ε.Κ. ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δικηγόρους, ερευνητές πραγματογνώμονες, αλλοδαπούς οργανισμούς αποζημίωσης που βρίσκονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε τρίτες Χώρες του Συστήματος Πρασίνων Καρτών, ή σε αλλοδαπό Επικουρικό Κεφάλαιο ή Οργανισμό Αποζημίωσης, σε εμπλεκόμενες στο διακανονισμό ασφαλιστικές εταιρίες, ασφαλιστικά ταμεία, αστυνομικές και λοιπές δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή το Ε.Κ. δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες του τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνο κατ’ εντολή του, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.


Ποιός έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν πρόσβαση μόνο τα τμήματά μας που είναι αρμόδια για την εκάστοτε παρεχόμενη υπηρεσία, π.χ. για το διακανονισμό αξίωσης από τροχαίο ατύχημα για το οποίο είμαστε αρμόδιοι. . Ενδεικτικά αναφέρουμε το Τμήμα Ζημιών, τη Νομική Υπηρεσία, τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διοίκηση, το τμήμα Ζημιών, το Κέντρο Πληροφοριών και η Μηχανογράφηση και συμβαλλόμενους με το Ε.Κ. νομικά ή φυσικά πρόσωπα με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την εκπλήρωση των σκοπών του Ε.Κ.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε την δυνατότητα να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματα σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί το Ε.Κ. για εσάς, έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, περιορισμού επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε την συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με email στο: dpo@epikef.gr . Το Ε.Κ. θα φροντίσει εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό, είτε να σας ενημερώσει αναλυτικά για τους λόγους που ενδεχομένως δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημα σας.

Πόσο καιρό το Ε.Κ. διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ;

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ καθώς και σε έγχαρτο αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και /ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πώς ασφαλίζουμε τα δεδομένα σας;

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να προστατεύουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε. Το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνικών μέτρων ασφαλείας για να προστατέψει τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών διακομιστών, VPN, firewalls, access controls και κρυπτογράφηση κατά περίπτωση.
Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια , να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δεν μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους και τέλος να σας ενημερώσουμε σε περίπτωση διαρροής τους.


Μετατροπές

Η παρούσα Ενημέρωση δύναται ενίοτε να τροποποιηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή τροποποιήσουμε την παρούσα Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Η ημερομηνία ισχύος της παρούσας Ενημέρωσης αναγράφεται στην αρχή του κειμένου. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών δεδομένων.

Επικοινωνία για ενημέρωση/διαμαρτυρία

  1. Το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ συλλέγει, επεξεργάζεται, διακρατεί, διαβιβάζει και εν τέλει διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Επικουρικού Κεφαλαίου στο τηλ. 210 – 3327443 και στο email : dpo@epikef.gr
  2. Επίσης, μπορείτε πάντοτε να απευθύνετε σχετικό ερώτημα/παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, κάνοντας εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη : www.dpa.gr.