Προσωπικά Δεδομένα    Τα μέλη μας    Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους     Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών     


Γενική Συνέλευση Επικουρικού Κεφαλαίου 2018  

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 της υπ'αριθμ.Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης συγκαλείται στις 28/06/2018 και σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται εκ νέου στις 5/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11π.μ, στα γραφεία του "Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης" (Ξενοφώντος 9,Σύνταγμα) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής επί του Απολογιμού Χρήσης 2017 και Προϋπολογισμού 2018

2. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 2017

3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017

4. Έκλογή Ορκωτού Λογιστή για την χρήση 2018

5. Απαλλαγή Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη

6. Διάφορα Θέματα

7. Εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Επικουρικού Κεφαλαίου

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2017

Απολογισμός 2017

Προυπολογισμός 2018

Υποψηφιότητες για εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής