Γενική Συνέλευση Επικουρικού Κεφαλαίου 2020


Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 της υπ'αριθμ.Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης συγκαλείται στις 25/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο ξενοδοχείο "The Athens Gate" (Λ.Συγγρού 10, Αθήνα) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής επί του Απολογισμού Χρήσης 2019 και Προϋπολογισμού 2020

2. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 2019

3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019

4. Έκλογή Ορκωτού Λογιστή για την χρήση 2020

5. Απαλλαγή Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη

6. Διάφορα Θέματα

7. Εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Επικουρικού Κεφαλαίου

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2019

Απολογισμός 2019

Προυπολογισμός 2020

Παρουσίαση του προέδρου Γεωργίου Βαλαή στην Γεν.Συνέλευση