Γενική Συνέλευση Επικουρικού Κεφαλαίου 2023


Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 της υπ'αριθμ.Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης συγκαλείται την Τρίτη 20/06/2023, και ώρα 14:30 και σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την επόμενη Τρίτη 27/06/2023 την ίδια ώρα, στα γραφεία του "Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης" (Ξενοφώντος 9, 1ος όροφος, Σύνταγμα) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής επί του Απολογισμού Χρήσης 2022 και Προϋπολογισμού 2023.

2. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 2022.

3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022.

4. Έκλογή Ορκωτού Λογιστή για την χρήση 2023.

5. Απαλλαγή Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

6. Διάφορα Θέματα.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Επικουρικού Κεφαλαίου

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2022

Απολογισμός 2022

Προυπολογισμός 2023

Παρουσίαση του προέδρου Γεωργίου Βαλαή στην Γεν.Συνέλευση