Γενική Συνέλευση Επικουρικού Κεφαλαίου 2021


Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 της υπ'αριθμ.Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης συγκαλείται την Τετάρτη 30/06/2021, και ώρα 12:00 και σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την επόμενη Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021 την ίδια ώρα, εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής επί του Απολογισμού Χρήσης 2020 και Προϋπολογισμού 2021

2. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 2020

3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020

4. Έκλογή Ορκωτού Λογιστή για την χρήση 2021

5. Απαλλαγή Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη

6. Διάφορα Θέματα

7. Εκλογή ενός μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Επικουρικού Κεφαλαίου

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2020

Απολογισμός 2020

Προυπολογισμός 2021

Υποψηφιότητες για την εκλογή ενός μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής.

Παρουσίαση του προέδρου Γεωργίου Βαλαή στην Γεν.Συνέλευση

Εκλογή νέου μέλους στην Διαχειριστική Επιτροπή

Σύνθεση Νέας Διαχειριστικής Επιτροπής