Γενική Συνέλευση Επικουρικού Κεφαλαίου 2022


Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 της υπ'αριθμ.Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης συγκαλείται την Πέμπτη 30/06/2022, και ώρα 12:00 και σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την επόμενη Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 την ίδια ώρα, εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής επί του Απολογισμού Χρήσης 2021 και Προϋπολογισμού 2022.

2. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 2021.

3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021.

4. Έκλογή Ορκωτού Λογιστή για την χρήση 2022.

5. Απαλλαγή Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

6. Διάφορα Θέματα.

7. Εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Επικουρικού Κεφαλαίου

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2021

Απολογισμός 2021

Προυπολογισμός 2022

Υποψηφιότητες για την εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής.

Παρουσίαση του προέδρου Γεωργίου Βαλαή στην Γεν.Συνέλευση

Σύνθεση Νέας Διαχειριστικής Επιτροπής